ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN WESTAG NEDERLAND BV

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties van Westag Nederland B.V. In geval van eventuele strijdigheid met voorwaarden van de koper prevaleren de bepalingen van de Westag-voorwaarden tenzij Westag Nederland B.V. de voorwaarden van de koper schriftelijk heeft erkend, met daarnaast apart uitdrukkelijke ontkenning van de toepasselijkheid van de eigen Westag-voorwaarden. Door het sluiten van een overeenkomst met Westag Nederland B.V. erkent de koper met deze voorwaarden bekend te zijn en er mee in te stemmen. Indien en voor zover Westag Nederland B.V. als agent optreedt voor Westag & Getalit A.G. te Duitsland zijn de allgemeine verkaufsbedingungen van Westag & Getalit A.G. van toepassing. Een afschrift van deze voorwaarden wordt u op aanvraag kosteloos toegezonden.

Artikel 1 Aanbiedingen en bevestiging
1-1 Alle aanbiedingen, hoe ook genaamd op welke wijze dan ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
1-2 Koopovereenkomsten of andere overeenkomsten gesloten door onze vertegenwoordigers of andere tussenpersonen zijn eerst bindend na onze schriftelijke bevestiging of, indien zodanige bevestiging achterwege blijft, na een tijdsverloop van veertien dagen voor zover verkoper binnen die termijn door stilzwijgen of feitelijk handelen de overeenkomst kennelijk heeft geaccepteerd.
1-3 Indien niet binnen twee werkdagen de juistheid van een schriftelijke bevestiging schriftelijk wordt ontkend, zijn beide partijen hieraan gebonden. 1-4 Onder koper wordt mede verstaan aspirant-koper en onder verkoper aspirant-verkoper.

Artikel 2 Prijzen
Indien tussen de data van de aanbieding en koop, ook indien verkoper een bindend aanbod heeft gedaan, of tussen die van koop en levering door oorzaken buiten verkopers macht een prijsstijging van aangeboden of verkochte goederen mocht optreden, bijvoorbeeld door stijging van materiaalprijzen, produktiekosten, in- en uitvoerrechten, belastingen, koersen van buitenlandse valuta, transportkosten en dergelijke, is verkoper bevoegd deze door te berekenen. Tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld zijn alle prijzen exclusief BTW.

Artikel 3 Levertijd
De levertijd wordt door de verkoper zo nauwkeurig mogelijk benaderd doch kan alleen beschouwd worden als een streefdatum/-periode. De verkoper behoudt zich alle onvoorziene omstandigheden voor aangezien vele goederen door de verkoper besteld moeten worden bij derden-leveranciers cq fabrieken. De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding bij een eventuele overschrijding van de begrote levertijd. Wegens overschrijding van de levertijd kan de koper de order niet annuleren of de ontvangst en/of betaling der goederen weigeren;

Artikel 4 Levering en risico
4-1 Indien franco levering is overeengekomen, reizen de goederen voor rekening en risico van de verkoper. 4-2 In alle andere gevallen reizen de goederen voor rekening en risico van de koper.
4-3 De keuze van het vervoermiddel berust bij de verkoper.
4-4 Bij levering franco werk behoeft de verkoper de goederen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein kan komen. Tenzij anders overeengekomen, dient koper tijdig zorg te dragen voor de binnen het vervoersgebied eventueel benodigde toestemmingen, ontheffingen en vergunningen. Levering geschiedt steeds naast voertuig, terwijl de koper verplicht is de goederen aldaar in ontvangst te nemen. Koper en verkoper dragen gezamenlijk zorg voor de lossing. Blijft de koper hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten geheel voor zijn rekening.
4-5 Lossing/bezorging van goederen buiten werktijd kan alleen plaatsvinden in overleg tussen koper en verkoper. Bij afwezigheid van de koper worden de goederen gelost voor risico van de koper.

Artikel 5 Levering en afroep
Ingeval levering op afroep is overeengekomen zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is de verkoper bevoegd, indien binnen drie maanden na het sluiten van de koopovereenkomst nog niet alle goederen zijn afgeroepen, de koper te sommeren een termijn te noemen binnen welke alles zal zijn afgeroepen. De door koper te noemen termijn mag een tijdvak van drie maanden, gerekend vanaf de dag dat koper redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van verkopers sommatie, niet overschrijden. De koper is verplicht om aan de voornoemde sommatie gevolg te geven; bij gebreke van dien is de verkoper bevoegd de goederen na het verstrijken van een tijdvak gelijk aan de langste termijn die koper bevoegd zou zijn geweest te stellen, voor rekening en -indien het risico van de goederen nog bij verkoper zou berusten- risico van koper op te slaan, danwel de koop zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen. Gelijke bevoegdheden komen verkoper toe indien koper, ondanks het noemen van een termijn, deze niet nakomt.

Artikel 6 Hoeveelheid
6-1 Een bij de aflevering van goederen verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven tenzij de koper zijn bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de goederen aan de verkoper meldt. Manco’s of schade dienen direct door de koper op het afleveringsdocument te worden aangetekend.
6-2 Ook al meldt de koper tijdig aan de verkoper dat hem minder is geleverd dan op het eerste lid van dit artikel bedoelde document, dan geeft hem zulks niet het recht tot opschorting van betaling.

Artikel 7 Hoedanigheid en keuring
7-1 lndien en voor zover omtrent de hoedanigheid niets schriftelijk is overeengekomen, kan de koper slechts aanspraak maken op een hoedanigheid in overeenstemming met hetgeen in de handel in betrokken goed normaal en gebruikelijk is.
7-2 Bij aanbieding cq levering volgens monster geldt het monster slechts tot vaststelling van de gemiddelde kwaliteit van de structuur, het uiterlijk en de kleur van de te leveren goederen.
7-3 lndien en voor zover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze zal zijn volgens een bestek en/of dat de levering zal geschieden op keur en/of ten genoegen van kopers opdrachtgevers of diens bouwdirectie, kan de koper daaraan slechts aanspraken ontlenen die verder gaan dan hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald. Indien en voor zover die verdergaande aanspraken uitdrukkelijk zijn overeengekomen en voortvloeien uit kopers gebondenheid aan bestekbepalingen waarvan koper de inhoud schriftelijk en tijdig aan de verkoper heeft medegedeeld zodat de verkoper daarmee bij zijn aanbieding rekening heeft kunnen houden.
7-4 De koper heeft het recht de goederen op zijn kosten te keuren.
7-5 Aan de bezwaren wegens gebreken in de hoedanigheid der goederen -zoals kwaliteit, afmetingen of stukstal per handelseenheid- kan de koper echter slechts aanspraken jegens de verkoper ontlenen voor zover de goederen niet zijn verwerkt en mits de koper het bestaan van zulke bezwaren meldt: a. ingeval van levering franco op het werk/afleveradres; binnen vijf werkdagen na ontvangst van de goederen; b. ingeval van levering franco voor de wal of franco station; zodra mogelijk na ontvangst van de goederen; c. in alle andere gevallen; voor de verlading, behoudens het in lid 6 bepaalde. De door verkoper gehanteerde en getoonde monsters zijn fabrieksmonsters. Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kleurafwijkingen ten opzichte van de monsters.
7-6 In de gevallen, bedoeld in lid 5 onder c., is de verkoper, indien de koper daarom heeft verzocht en voor zover zulks redelijkerwijs van verkoper kan worden gevraagd, verplicht tijdig voor de verlading aan de koper kennis te geven van tijd en plaats waarop de keuring kan geschieden. Is de verkoper deze verplichting niet nagekomen, dan is de koper bevoegd zijn bezwaren nog te melden zodra mogelijk, binnen een redelijke termijn doch uiterlijk acht werkdagen na ontvangst van de goederen.
7-7 Het in lid 5 en 6 bepaalde laat onverlet kopers rechten volgens de wet ingeval van gebreken, die bij de keuring zoals die in de handel in het betrokken goed normaal en gebruikelijk is danwel -indien en voorzover het bepaalde in het derde lid van dit artikel van toepassing is- zoals die in het bestek is omschreven, niet konden worden ontdekt. Het in de vorige zin bepaalde is slechts van toepassing indien de koper zijn bezwaren aan de verkoper schriftelijk meldt binnen 8 werkdagen nadat de koper de gebreken heeft ontdekt danwel bij behoorlijke oplettendheid had kunnen ontdekken.
7-8 Indien de koper volgens vorenstaande bepalingen een aanspraak kan doen gelden geeft hem zulks niet het recht om de betaling op te schorten.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8-1 De aansprakelijkheid van de verkoper, als in het vorige artikel bedoeld, als ook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde danwel herlevering van goederen, zulks ter keuze van koper en voorzover verkoper in staat is om soortgelijke goederen te leveren. Verwerking door koper of derden van de geleverde goederen brengt mee dat elke vorm van aansprakelijkheid aan de zijde van de verkoper vervalt.
8-2 Derden kunnen nimmer aanspraken jegens verkoper doen gelden.
8-3 De verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten e.d.. Evenmin is verkoper aansprakelijk voor kosten, schade en interessen die het gevolg zijn van daden, nalatigheden of adviezen van personen in dienst van de verkoper en/of personen die door de verkoper worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst.
8-4 Eventuele garanties van de fabrikant zullen integraal worden doorgegeven aan de koper: de aanspraken van de koper vinden hierin tevens hun begrenzing.

Artikel 9 Emballage
9-1 Meermalen bruikbare emballage wordt door de verkoper zo spoedig mogelijk (al dan niet) per (verzamel-) factuur in rekening gebracht.
9-2 Voor op kosten van de koper geretourneerde emballage, als bedoeld in het eerste lid, wordt spoedig na ontvangst ervan door de verkoper aan de koper een creditfactuur toegezonden.
9-3 In afwijking van het in de vorige leden bepaalde is verkoper geen vergoeding verschuldigd voor in beschadigde staat geretourneerde emballage, evenals voor emballage die niet door verkoper berekend danwel geleverd is.
9-4 De koper is eerst bij ontvangst van de creditfactuur bevoegd de waarde van de geretourneerde emballage, tot het gecrediteerde bedrag, in mindering te brengen op het door hem aan de verkoper verschuldigde.
9-5 lndien het bedrag der creditfactuur meer bedraagt dan de koper bij ontvangst van die factuur nog aan verkoper verschuldigd is, wordt dat meerdere binnen een maand na factuurdatum aan koper voldaan.

Artikel 10 Retourzendingen
10-1 Retourzendingen kunnen zonder voorafgaande akkoord niet door verkoper worden geaccepteerd.
10-2 Geheel of gedeeltelijk verwerkte goederen, beschadigde goederen en verpakte goederen, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd.

Artikel 11 Overmacht
11-1 Indien verkoper door overmacht verhinderd zal zijn te leveren of op normale wijze te leveren, zal hij het recht hebben de levertijd te verlengen met de duurvan de overmacht danwel de order, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren, zonder dat de verkoper hierdoor schadeplichtig zal zijn.
11-2 Als overmacht zullen gelden, oorlog, oproer, rellen, molest, staking en uitsluiting, stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, stagnaties in de aanvoer, overheidsmaatregelen alsmede iedere omstandigheid, welke dan ook, waardoor het voor verkoper redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze te leveren.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud 
12-1 Geleverde goederen blijven het eigendom van de verkoper totdat de koper volledig aan al zijn betalingsverplichtingen aan verkoper heeft voldaan. Zonder medewerking van de verkoper is koper voor de betaling niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen en blijft verkoper eigenaar daarvan voor zover zij niet zijn verwerkt. Bij overtreding hiervan wordt de koopprijs terstond ten volle opeisbaar.
12-2 lndien dezelfde soort goederen door verkoper is geleverd, en een of meerdere facturen zijn onbetaald gebleven, dan worden de bij koper nog aanwezige goederen als onbetaald beschouwd, behoudens tegenbewijs door de koper.
12-3 Voor het geval de koper heeft aangetoond dat een deel van de door verkoper geleverde goederen wel is betaald verplicht koper zich, desgewenst door verkoper, de geleverde goederen aan verkoper in bezitloos pand over te dragen middels registratie van een onderhandse akte, in verband met zijn overige betalingsverplichtingen jegens verkoper.
12-4 De koper verplicht zich reeds nu voor alsdan zijn vorderingen, ontstaan uit doorlevering van de goederen of anderen hoofde aan verkoper in bezitloos pand over te dragen middels registratie van een onderhandse akte, op straffe van een dwangsom van € 453,78 per dag.

Artikel 13 Betaling en zekerheidsstelling
13-1 De koopprijs (-inclusief mogelijke (vracht-) kosten en omzetbelasting-) voor hetgeen conform de overeenkomst is geleverd, is opeisbaar op de vervaldag. De vervaldag is de dertigste dag na die, waarop de desbetreffende factuur is verzonden aan koper. De koper is wegens niet-tijdige betaling ingebreke, zonder dat hiertoe een schriftelijke aanmaning of ingebrekestelling is vereist.
13-2 Het bedrag op de factuur wordt steeds verhoogd met een kredietbeperkingstoeslag van 2%; deze toeslag wordt door de koper verschuldigd indien de betaling na de vervaldag plaatsvindt.
13-3 De koper is vanaf de vervaldag van de factuur, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, over het opeisbare bedrag rente verschuldigd. Die rente loopt vanaf de onder lid 1 bepaalde vervaldag tot aan het tijdstip der algehele voldoening. De rentevoet bedraagt 1,5% per maand of deel van een maand. Verkoper is gerechtigd de ontvangen betalingen primair aan te wenden voor het afboeken van de vervallen rente en kosten alvorens over te gaan tot het afboeken van de betalingen op de verschuldigde hoofdsom.
13-4 Indien naar verkopers oordeel daartoe termen aanwezig zijn, is deze te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de koper deugdelijk zekerheid voor de betaling stelt. Bij gebreke van het stellen van zodanige zekerheid heeft de verkoper het recht om de levering op te schorten, ook indien levering op afroep is overeengekomen, of om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen. De koopprijs van hetgeen reeds geleverd is wordt alsdan terstond opeisbaar.
13-5 Bij niet-betaling door koper is de verkoper gerechtigd om zonder voorafgaande aanzegging verdere leveranties op te schorten.
13-6 De koper die het door hem verschuldigde niet op tijd heeft betaald is verplicht aan de verkoper de kosten gemaakt tot inning der vordering te vergoeden, waaronder mede zijn begrepen de buitengerechtelijke kosten, gerechtelijke kosten (ter beoordeling aan de rechter) en de eventuele executiekosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, doch minimaal conform het lncassotarief van de Orde van Advocaten, met een minimum van € 113,45 per zaak.

Artikel 14 Afwijkende bedingen
Onder verwijzing naar de aanhef van deze Algemene Voorwaarden wordt op deze plaats herhaald dat de voorwaarden van Westag Nederland B.V. prevaleren in geval van eventuele strijdigheid met voorwaarden van de koper, tenzij Westag Nederland B.V. hiermee schriftelijk heeft ingestemd conform de vereisten in de aanhef van onderhavige (Westag) voorwaarden.

Artikel 15 Toepasselijk recht/geschillen
15-1 Alle met verkoper aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands Recht waarop deze Algemene Voorwaarden als aanvulling, en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden.
15-2 Eventuele geschillen tussen de koper en de verkoper worden beslist door de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, voorzieningen in Kort Geding daaronder begrepen, behoudens de eventuele domiciliekeuze in de woonplaats koper, welke keuze uitdrukkelijk is voorbehouden aan verkoper, met name gedacht aan de gevallen die wettelijk zijn voorbehouden aan de competentie van de Kantonrechter. Ingeval van consumentenkoop heeft de koper het recht om binnen een maand nadat door verkoper schriftelijk de afwijkende domiciliekeuze kenbaar is gemaakt aan verkoper schriftelijk te laten weten dat koper het geschil wenst te laten beslechten door de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 16 Deponering van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht op 15 mei 2000 nr. 6280 De voorwaarden worden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan koper ter hand gesteld op de (achterzijde van de) orderbevestiging danwel anderszins, behoudens de gevallen dat dit niet mogelijk is (bij o.a. telefonische bestellingen) danwel niet praktisch uitvoerbaar is. Op verzoek wordt door Westag Nederland B.V. aan belanghebbenden een exemplaar kosteloos toegezonden.

Download de leveringsvoorwaarden