Privacyverklaring Westag Nederland BV

Westag Nederland BV, gevestigd aan Ambachtsweg 6a 3411 MJ Lopik, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Westag Nederland B.V.
Ambachtsweg 6a
3411 MJ Lopik

T 0348 – 55 81 81
E westag@westag.nl
W www.westag.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Westag Nederland BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Zakelijke adresgegevens
Telefoonnummer
(Zakelijk) e-mailadres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt op onze website (aanvraag samples en via onze contactpagina), in correspondentie en telefonisch.
Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals die genoemd worden in Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het verwerken van uw persoonsgegevens heeft enkel als doel:

Het afhandelen van betalingen.
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
U te informeren over onze (nieuwe) producten, levertijden en dergelijke.

Geautomatiseerde besluitvorming
Westag Nederland B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Westag Nederland B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn zoals deze wettelijk is vastgelegd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Westag Nederland B.V. verstrekt uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken
Westag Nederland B.V. gebruikt uitsluitend functionele cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Westag Nederland B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar westag@westag.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Westag Nederland B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens
Westag Nederland B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via westag@westag.nl